Onderwijs
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Samen goed onderwijs maken

Medezeggenschapsraad

Wij willen alle stemmen horen. Daarom is inspraak door en voor diverse groepen belangrijk. De medezeggenschapsraad (MR) heeft hierin een belangrijke taak, zowel adviserend als beslissend.

In onze MR zitten zes medewerkers, drie leerlingen en drie ouders, die samen een vertegenwoordiging zijn van hun achterban. Ze gaan met elkaar in gesprek over de diverse onderwerpen die op school spelen.

Vergaderingen & verslagen

agenda MR-vergadering 11 juni 2024

 1. Welkom

 2. Vaststellen agenda en conceptnotulen 07-05-2024

 3. Aanpassingen schoolreglement 2024-2025

 4. Planagenda – aanpassing Magistergebruik brugklas

 5. Aanpassing normering drama brugklas

 6. Examenreglement 2024-2025

 7. ARBO jaarverslag

 8. Jaarplan beleidsstukken MR 2024-2025

 9. Beleidsplan internationalisering 2024-2025

 10. Concept onderzoeksagenda 2024-2028

 11. Evaluatie huidig schooljaar

 12. Afscheid vertrekkende MR-leden

 13. Rondvraag

 14. Mededeling evaluatie activiteitenplan MR - Forms

 15. Oordeelsvorming en besluitvorming MR-stukken