Onderwijs
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Begeleiding

Bij ons gaan leerlingen samen met onze docenten op ontdekkingstocht, van brugklas tot eindexamen. Wij leiden ze op voor hun toekomst. De stappen zet de leerling zelf, wij begeleiden als het goed gaat en ook als het even tegenzit.

Hoe begeleiden wij?

Iedere leerling van onze school heeft zicht op wat hij (of zij) leert en hoe hij leert. Dat kan een kind natuurlijk niet zomaar. We begeleiden de leerling zodat deze steeds meer zelfstandig kan leren en zelf verantwoordelijkheid kan nemen. Mocht er extra begeleiding nodig zijn, dan bieden we dat ook.

Ondersteuningsplan

Kijk hieronder voor het ondersteuningsplan.

Aanspreekpunt voor leerlingen

Natuurlijk hebben leerlingen vragen. Onze medewerkers helpen ze verder.

 • mentor: eerste aanspreekpunt voor alle vragen

 • docent: vragen beantwoorden over de lesstof, huiswerk of een toets

 • decaan: mevrouw Patty Hompes; profielkeuze of vervolgkeuze, decaan@vmle.nl

 • afdelingsleider: aanspreekpunt wanneer een leerling vastloopt en de mentor niet kan helpen

Hoe houdt een leerling zicht
op wat en hoe zij (of hij) leert?

De leerling bespreekt samen met de mentor en vakdocent de ontwikkeling en vordering in het lesprogramma. Zo heeft ieder leerling een startgesprek aan het begin van het schooljaar en een voortgangsgesprek later in het jaar. Ook kunnen leerlingen gericht aan een vak werken door middel van een Plan van Aanpak. Hier staat hoe het werkt in een schema.

Hoe leer je een leerling leren?

Leren is pas succesvol wanneer een leerling dat op een goede manier doet. Op het Van Maerlantlyceum leren we leerlingen te studeren.

Mentorlessen

Vanaf de brugklas wordt er in de mentoruren aandacht besteed aan plannen, organiseren en studievaardigheden.

Studie-uren en Van Maerlanturen

In ons lesprogramma zijn studie- en Van Maerlanturen opgenomen. Tijdens de studie-uren gaat de leerling in de studieruimte aan de slag met huiswerk. De Van Maerlanturen bieden leerlingen de mogelijkheid om extra begeleiding te krijgen bij een vak. Wekelijks kiest de leerling naar welk Van Maerlantuur hij (of zij) toegaat. Ze werken daar aan het vak zelf. Een vakdocent is aanwezig om vragen te beantwoorden en om te helpen. Ook kan een leerling tijdens de Van Maerlanturen werken aan een programma als zij (of hij) meer uitdaging nodig heeft.

Workshop plannen en organiseren

Dit schooljaar wordt extra aandacht besteed aan plannen en organiseren. Vanaf de start van het schooljaar zijn er workshops plannen en organiseren.

Workshop mindfulness & faalangsttraining

Op het Van Maerlantlyceum vinden we het belangrijk dat leerlingen veel kennis opdoen. Daarnaast willen we dat iedere leerling zelfvertrouwen krijgt, zichzelf leert kennen en open staat voor anderen en de wereld om zich heen. Dat leren ze tijdens de lessen, bijvoorbeeld in de mentoruren. Maar af en toe is er nog iets meer nodig. Daarom kunnen leerlingenook meedoen met workshop Mindfulness of Faalangsttraining. Aanmelden kan via de mentor.

Extra studiebegeleiding (door Spectrum Brabant)

Voor alle leerlingen die hier behoefte aan hebben wordt er bij ons studiebegeleiding aangeboden door het instituut Spectrum Brabant, op schooldagen van 14.30 tot 17.30 uur.

De kosten van deze begeleiding zijn voor rekening van de ouders. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek wordt nader bepaald welke vorm van begeleiding het meest geschikt is voor de leerling.

De begeleidingsvormen op een rijtje:

 • Gespecialiseerde studiebegeleiding
  Intensieve, naschoolse begeleiding van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD of aanverwante problemen

 • Reguliere studiebegeleiding
  Leren plannen en organiseren van het huiswerk, verbeteren van de studievaardigheden (stappenplannen) en vakinhoudelijke ondersteuning

 • Huiswerkklas
  Huiswerk onder toezicht maken en leren

Meer informatie vind je op de website van Spectrum Brabant. Deze website bevat ook meer informatie over begeleiding, behandeling, studiekeuze en diagnostiek.

Hoe kies jouw kind een vervolgstudie?

In het derde jaar kiezen leerlingen hun profiel en het vakkenpakket voor de bovenbouw. Voor die keuze is het belangrijk om je als leerling al te oriënteren op een vervolgopleiding en mogelijke beroepen. De mentor en de decaan helpen iedere leerling bij het maken van de best passende keuze. De decaan organiseert voorlichting, voert waar nodig persoonlijke gesprekken en stelt materiaal beschikbaar. Meer weten? Neem contact op met onze decaan.

Als meer begeleiding nodig is…

Heb jouw kind specifieke begeleiding nodig, dan maken we individuele afspraken met de leerling samen met de ouders. We hebben verschillende medewerkers in dienst die samen kijken naar wat de leerling nodig heeft.

Orthopedagoog: mevrouw Jolien Steenbakkers

mevrouw Jolien Steenbakkers is onze psycholoog. Zij biedt begeleiding aan leerlingen met een hulpvraag op gebied van leerprestaties, intelligentie, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling, gezondheid en psychische stoornissen.

Ondersteuningscoördinator: mevrouw Sylvia van Bragt

Ondersteuningscoördinator, mevrouw Sylvia van Bragt. In overleg met ouders, mentoren, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts en leerplicht zorgt onze ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling hulp krijgt van de juiste persoon. Ook speelt zij een belangrijke rol in het mede opstellen van individuele ontwikkelingsperspectief.

Coaches

Wij hebben over meerdere coaches die leerlingen begeleiden met een gediagnosticeerde gedragsstoornis, visuele beperking, auditieve beperking of lichamelijke beperking én een extra ondersteuningsbehoefte. Hierbij wordt goed gekeken naar wat nodig is en naar een goede klik. Voor deze begeleidingsvorm wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Dyslexie en dyscalculie

Heb je dyslexie of dyscalculie, dan vind je hier welke faciliteiten de school biedt, zodat je succesvol de school kunt doorlopen. Klik hier voor ons:

Samenwerken met experts

Soms is er voor begeleiding expertise van externen nodig. Het Van Maerlantlyceum werkt dan samen met de jeugdarts GGD, de schoolmaatschappelijk werker en de leerplichtambtenaar. Dit gehele team vergadert zes keer per schooljaar.

Nederlands als tweede taal

Voor leerlingen met een anderstalige of tweetalige achtergrond of leerlingen die langdurig in het buitenland hebben gewoond, biedt het Van Maerlantlyceum onderwijs Nederlands als tweede taal. De docent gaat met kleine groepjes aan de slag om te oefenen in Nederlandse taalvaardigheid. De lessen zijn gericht op het adequaat kunnen volgen van het onderwijs en bereiden voor op de taalvaardigheid Nederlands die het centraal eindexamen vereist.

Huiselijk geweld

Klik hier beneden voor de meldcode van huiselijk geweld.