Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Privacy

Het Van Maerlantlyceum vindt privacy zeer belangrijk, van leerlingen, ouders en verzorgers en van onze eigen medewerkers. We doen er alles aan om deze te waarborgen.

Privacybeleid

Algemeen

Op het Van Maerlantlyceum gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het Privacyreglement van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, waartoe onze school behoort. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen. En uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld en volgen wij de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vastlegging en gebruik persoonsgegevens

Veel gegevens van onze leerlingen ontvangen wij van ouders/verzorgers, zoals bij de inschrijving op onze school. Wij vragen daarbij niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Daarnaast registreert de school gegevens over de leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem Magister. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers die hierover uit hoofde van hun functie moeten kunnen beschikken. Daarnaast hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen zoals die zijn vastgesteld voor de verschillende gegevens.

Toegang tot gegevens Magister

De toegang van ouders of verzorgers tot de leerlinggegevens in Magister is geregeld in artikel 23b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Op basis daarvan is de school verplicht om de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders of verzorgers te rapporteren. Deze verplichting vervalt wanneer de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam wordt, dus vanaf de leeftijd van 18 jaar. Vanaf dat moment kan de leerling zélf in Magister aangeven of ouders/verzorgers toegang krijgen tot de gegevens in Magister.

Verplichte uitwisseling persoonsgegevens

In een aantal gevallen heeft de school een wettelijke verplichting om gegevens te delen met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het min. van OCW), de Onderwijsinspectie en de afdeling Leerplicht van de gemeente.

Digitale leermiddelen

Voor het geven van goed en modern onderwijs maken wij gebruik van een aantal digitale leermiddelen. Om de leerling hiertoe toegang te kunnen geven is een beperkte set met persoonsgegevens nodig. Wij hebben met de leveranciers van deze leermiddelen goede afspraken gemaakt over het zorgvuldig gebruik van deze gegevens via een Verwerkersovereenkomst.

Gebruik beeldmateriaal

Onze school gaat zorgvuldig om met beeldmateriaal (foto's en video's) van onze leerlingen. Voor het gebruik vragen wij altijd om schriftelijke toestemming aan ouders en verzorgers (leerling <16 jaar) of aan de leerling zelf (vanaf 16 jaar). Geen toestemming betekent dus dat de school géén beeldmateriaal van de leerling gebruikt. Overigens kan een verleende toestemming altijd via een schriftelijk verzoek worden aangepast of worden ingetrokken.

In een aantal gevallen mag de school op basis van de wetgeving ook zónder toestemming beeldmateriaal gebruiken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om opnames die uitsluitend worden gemaakt voor specifieke onderwijsdoeleinden en het gebruik van een pasfoto voor de leerlingpas.

Aan onze leerlingen en de ouders en verzorgers vragen wij om zelf ook terughoudend te zijn bij het maken van opnames binnen de school en zorgvuldig om te gaan met het eigen beeldmateriaal. Maak opnames alleen voor eigen gebruik, zet deze bij voorkeur niet op publiek toegankelijke websites of Social Media en voorkom dat anderen ongevraagd en zonder toestemming worden vastgelegd.

Rechten betrokkenen

Leerlingen vanaf 16 jaar en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van leerlingen jonger dan 16 jaar hebben een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Het gaat daarbij onder meer om het recht op inzage en het recht om gegevens waar nodig aan te passen.