Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

19 juni 2023

de Ondersteuningsplanraad heeft momenteel diverse zetels vacant

Uitnodiging verkiezingen OPR, RSV PVO Eindhoven - Kempenland


Kandidaatstelling

De verkiezingscommissie doet, bij deze, een oproep tot kandidaatstelling. De MR-en van de aangesloten scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aandragen van kandidaten bij de verkiezingscommissie. Indien mogelijk één lid voor de personeelsgeleding en één lid voor de ouder-/leerling geleding. Deze kandidaten moeten op het niveau van het samenwerkingsverband kunnen denken. Men zit er niet in voor het eigen kind of school.

Kandidaten kunnen zich beschikbaar stellen t/m 15 oktober 2023.

Verkiezingsprocedure

Een belangrijke wettelijke bepaling is dat eventuele verkiezingen bij geheime, schriftelijke stemming plaatsvinden. De uitslag van de verkiezingen wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld. Daarna worden de kandidaten, de MR-en, het bevoegd gezag en de betrokken geledingen geïnformeerd. Wanneer het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacante zetels hoeven er geen verkiezingen te worden georganiseerd.

De verkiezingscommissie draagt er zorg voor dat elke geleding van elke MR door middel van een beveiligde app haar stem uit kan brengen. Indien nodig ontvangt U hierover informatie. De uitslag van een eventuele verkiezing wordt tijdens een OPR vergadering bekend gemaakt. Deze datum wordt in de tijdlijn opgenomen.

Mocht een verkiezing voor een bepaalde geleding niet nodig blijken dan ontvangen de nieuwe OPR-leden per email een uitnodiging. Meer informatie over de OPR is te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Indien u nog vragen heeft omtrent de procedure kunt u een mail sturen naar info@rsv-ondersteuningsplanraad.nl.

Met vriendelijke groet,

Inge Everstijn-Veldhuizen
Interim Voorzitter OPR