Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Ons schoolreglement

Dit is ons schoolreglement inclusief het leerlingenstatuut. Een officieel stuk waaraan wij ons houden.

"Het schoolreglement regelt de onderlinge rechten en plichten van de leerlingen en personeel van de school."

In dit schoolreglement staan afspraken en procedures waar directie, medewerkers en leerlingen direct of indirect mee te maken hebben. Ook staat hierin hoe zaken binnen de school geregeld zijn. Deze afspraken geven aan hoe in voorkomende gevallen gehandeld dient te worden.

Ons schoolplan 2020-2024

Wij hebben een schoolplan ontwikkeld met alle betrokkenen, leerlingen, medewerkers, ouders en externe experts. Zo werken wij stapsgewijs samen aan de ontwikkeling van onze strategische thema’s en realisatie van onze ambities. Hieronder staan de doelen en het gewenste resultaten voor 2021 tot 2023 per thema uitgewerkt. Deze zijn ook onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Maatwerk

Bij ons krijgt iedereen de ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten op eigen tempo. We bieden verschillende leerroutes om de (verplichte en gewenste) leerdoelen te behalen. Wij begeleiden bij cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling en bieden leerlingen de mogelijkheid om te verdiepen, verbreden, versterken, versnellen, verlichten of vertragen.

Leercultuur

Bij ons is een lerende houding vanzelfsprekend. Onze school is een uitnodigende leeromgeving met ruimte voor vragen en reflectie. Wij zijn continu met elkaar in gesprek over onderwijs. We maken optimaal gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. Scholing, intervisie en reflectie zijn vanzelfsprekendheden.

Relatie met de omgeving

Onze school staat midden in de samenleving. Wij werken actief samen met externe partners om jou betekenisvol onderwijs te kunnen bieden. De inhoud van ons onderwijs heeft een herkenbare relatie met Brainport en omgeving: het bedrijfs- leven, (onderwijs)instellingen en maatschappelijke organisaties.